பாலியர்நேசன் November issue

அன்பு நண்பர்களுக்கு வணக்கம்,

பாலியர்நேசன் நவம்பர் மாத இதழ் கீழிருக்கிறது . படித்து தேவ ஆசிர்வாதம் பெறுங்கள். நம் சந்ததியை நம் ஆண்டவருக்கு சொந்தமாக்கும் நம் பணி தொடரட்டும்.

Dear friends ,

Below is Baliarnesan November issue , Read and be blessed. Let us continue to connect our children to our Lord Jesus Christ.

Baliar Nesan November

Pray

Dear friends in Christ,

Greetings from Tirunelveli Diocesan Children’s Mission (Baliarnesan ministry)

God has been so gracious to all of us especially for our ministry. However, due to the present administrative crisis in CSI Tirunelveli diocese our ministry has been undergoing tremendous hardship consequently we could not publish the flagship Baliarnesan-our monthly magazine for children this month (October 2017). However, we take all measures to publish it from next month without any interruption.

As we strive to reach out our generation with the good news let the good Lord continue to bless every one of us.

This blog is started to update everyday affairs of our ministry for fervent prayers and solidarity as we serve our Lord amidst all the challenges.

Yours in Christ

Rev. A.Packiaraj

+91 8148182281