பாலியர்நேசன் November 2017

Baliar Nesan November

Baliar Nesan Nov 2017 Tamil Front Wrapper Outter

அன்பு நண்பர்களுக்கு வணக்கம்,

பாலியர்நேசன் நவம்பர் மாத இதழ் கீழிருக்கிறது . படித்து தேவ ஆசிர்வாதம் பெறுங்கள். நம் சந்ததியை நம் ஆண்டவருக்கு சொந்தமாக்கும் நம் பணி தொடரட்டும்.

Baliar Nesan November

Dear friends ,

Below is Baliarnesan November issue , Read and be blessed. Let us continue to connect our children to our Lord Jesus Christ.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s